About KolaDaisi University

Jobs by KolaDaisi University September 2022

   Registrar at KolaDaisi University (KDU)
   Accountant (KDUNTSS 07) at KolaDaisi University (KDU)
   Reader at KolaDaisi University (KDU) - 2 Openings
   Accountant (KDUNTSS 08) at KolaDaisi University (KDU)
   Deputy Bursar at KolaDaisi University (KDU)
   Professor at KolaDaisi University (KDU) - 5 Openings
   Apply as Senior Lecturers at KolaDaisi University, Ibadan